WijkOverlegPlatform (WOP) Schollevaar

Bewonersoverleg in de grootste woonwijk van Capelle aan den IJssel

Actueel Capelle aan den IJssel

Stand van zaken windenergie

Recentelijk hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over nieuwe windenergielocaties. Via de collegebrief van de Capelse Gemeenteraad informeren wij u over dit besluit van Gedeputeerde Staten.

Convenant

In 2012 is door de 15 regiogemeenten van de voormalige stadsregio Rotterdam in een convenant afgesproken om in 2020 minimaal 150 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. Onze locatie uit het convenant, op de rioolwaterzuivering van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op het Rivium, is eind vorig jaar officieel in gebruik genomen.
Bij verschillende aan dit convenant deelnemende gemeenten blijkt echter een deel van de in het convenant aangewezen locaties weg te vallen, zodat de doelstelling van 150 MW in de regio vooralsnog niet haalbaar is.

PlanMER Provincie Zuid-Holland

Om de oorspronkelijke opgave van 150 MW toch te behalen, hebben de aan het convenant deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland een gezamenlijk proces afgesproken.
Ter uitvoering van dit proces is een planMER procedure gestart om te komen tot alternatieve locaties voor windenergie. Op basis van de uitkomsten van de planMER is door de gezamenlijke gemeenten aan de provincie Zuid-Holland een handreiking gedaan over
mogelijke locaties.

De provincie vindt de gezamenlijke handreiking echter onvoldoende om te voldoen aan de doelen uit het convenant van de voormalige stadsregio. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland ervoor gekozen om alle geschikte locaties uit de
planMER op te nemen in de ontwerp-partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Het betreft 23 locaties binnen de voormalige stadsregio.

Locaties

Een aantal van deze gebieden ligt in de nabijheid van onze gemeente. Eén van de locaties is het bedrijventerrein Stormpolder (gemeente Krimpen aan den IJssel, locatie 11). Op het bedrijventerrein Stormpolder moeten langs de Nieuwe Maas twee windturbines komen.

De gemeente Krimpen aan den IJssel staat positief tegenover de komst van windturbines op het bedrijventerrein. Wij hebben eerder aangegeven niet tegen plaatsing van windturbines op Stormpolder te zijn, maar omdat de milieuconsequenties voor onze
gemeente nog niet duidelijk zijn achten wij nader onderzoek noodzakelijk.

De andere locaties liggen op Rotterdams grondgebied langs de A l 6. Locatie 24 ligt bij het volkstuincomplex ter hoogte van de afrit 25. Locatie 25 ligt op het terrein van de Evides. Op een van deze twee locaties moet één windturbine komen.
Locatie 24 is vanwege geluid en slagschaduw relevant voor de wijk Fascinatio. Daarom hebben wij aangegeven locatie 24 als niet wenselijk te beschouwen. Rotterdam heeft in de regionale handreiking aangegeven beide locaties ook als niet wenselijk te zien.

Proces

Het spreekt voor zich dat wij ons in het vervolgproces zoveel mogelijk inzetten om de hinder voor onze inwoners te beperken. De ontwerp-partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) ligt in de periode maart/april voor zes weken ter inzage. Wij gaan dan gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voornamelijk voor de Rotterdamse locaties. Ook de gemeente Rotterdam gaat een zienswijze indienen. Voor de locatie Stormpolder in Krimpen aan den IJssel wachten wij eerst het nader onderzoek af.

Uiteindelijk wordt pas medio 2017 meer duidelijk over de definitieve locaties. In het najaar zullen Provinciale Staten (PS) de locaties definitief vastleggen in de VRM. Bij de vaststelling heeft PS de mogelijkheid om locaties te schrappen of nieuwe locaties toe te voegen. Uiteraard houden wij uw raad op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit terrein.

4557 Totaal 1 Vandaag
Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Capelle aan den IJssel. Wilt u meer informatie? Email dan naar info@capelsewijken.nl
Show Buttons
Hide Buttons