Wijk Overleg Platform (WOP)

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om in de wijk te komen tot een breed gedragen, structurele vorm van kennisuitwisseling en samenwerking tusssen inwoners van Capelle aan den IJssel.

 • Het College van Burgemeester en Wethouders besloot om voor iedere Capelse wijk een eigen   wijkwethouder te benoemen, die een wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft.
 • In zeven Capelse wijken zijn zogeheten WijkOverlegPlatforms geinstalleerd.
 • Naast individuele bewoners zijn tevens diverse instellingen en lokale organisaties, zoals buurt- en huurdersverenigingen vertegenwoordigd in het WOP.
 • Ieder WijkOverlegPlatform verzorgt ieder jaar minimaal 4 openbare bijeenkomsten in de eigen wijk. Bij voorkeur treedt een bewoner uit de eigen wijk op als (gast)voorziter van een bijeenkomstIeder WOP heeft een eigen wijkleefbaarheidsbudget.Dit budget is opgebouwd uit een jaarlijkse vaste vergoeding plus een aanvullende vergoeding per iedere inwoner van de betreffende wijk. Met dit wijkbudget kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd, die met name de sociale cohesie, de wijkleefbaarheid of verkeersveiligheid in de eigen wijk ten goede komen.
 • Een deel van het budget wordt gereserveerd voor Ville Fleurie  : het verbeteren van de openbare buitenruimte en voor een vaste bijdrage voor ondersteuning van het concept ” Wijkgericht Werken ” .
 • De website www.capelsewijken.nl ondersteunt de zelfstandige WOP-besturen in hun eigen communicatie richting buurtbewoners.

WijkOverlegPlatform

In zeven Capelse wijken zijn zogeheten WijkOverlegPlatforms geinstalleerd. Naast individuele bewoners zijn tevens diverse instellingen en lokale organisaties, zoals buurt- en huurdersverenigingen vertegenwoordigd in het WOP.  Bij voorkeur treedt een bewoner uit de eigen wijk op als voorziter van het WOP.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het WOP wordt gevormd door:

 • de voorzitter van het WOP,
 • de voorzitters van de werkgroepen,
 • de wijkwethouder,
 • de wijkcoördinator.

Functieprofielen van bestuursleden zijn op verzoek beschikbaar.

Wijkwethouder

Het College van Burgemeester en Wethouders besloot om voor iedere Capelse wijk een eigen wijkwethouder aan te wijzen, die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft. Namens de gemeenteraad zijn de betrokken wijkwethouder, een vertegenwoordiger van de  deelsecor Beheerplanning en de wijkcontactfunctionaris, alsmede de buurtagent tijdens  iedere wijkvergadering van het WOP aanwezig.

Overzicht van wijkwethouders (januari 2021)

– Capelle – West : Burgemeester Peter Oskam
– Fascinatio :
– ‘s- Gravenland
– Oostgaarde : wethouder Marc Wilson
– Middelwaterinng
– – Schenkel : Wethouder Nico van Veen
– Schollevaar : Wethouder Ans Hartnagel

Wijkleefbaarheidbudget

Ieder WOP beschikt over een eigen wijkleefbaarheidbudget.  Dit budget is opgebouwd uit een vast bedrag per wijk plus een aanvullende vergoeding per  iedere inwoner van de betrokken wijk. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hiermee worden aan buurtgroepen en bewoners financiële vergoedingen uitbetaald  voor het organiseren lokale activiteiten en evenementen, die met name sociale cohesie,  wijkleefbaarheid en verkeersveiligheid in de eigen wijk ten goede komen.

Gebiedsregie

Gebiedsregisseurs van het Team Gebiedsregie zijn in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel en vormen een cruciale schakel tussen het WOP en de gemeentelijke instanties.
Medewerkers van het team Gebiedsregie zijn:

 • Werner Kasten voor de wijken Oostgaarde en Fascinatio. Telefoon 010 – 2848725
 • Menno Vinke voor de wijken Schollevaar en Schenkel. Telefoon 010 – 2848723
 • Daphne Verheijen-Blaauw voor de wijken Capelle-West, ’s-Gravenland en Middelwatering. Telefoon 010 – 2848041
 • Ingeborg Prins voor algemene zaken. Telefoon 010 – 2848048
 • U kunt hen benaderen via email : gebiedsregie@capelleaandenijssel.nl

Bijeenkomsten

In principe vergadert ieder WOP 4 maal per jaar, op een centrale locatie in de eigen wijk. WOP-bijeenkomsten zijn openbaar.  Tijdens een vergadering van het WOP wordt over allerhande onderwerpen en actuele ontwikkelingen  in de betrokken wijk gesproken.  Bewoners kunnen tijdens een vergadering van het WOP extra aandacht vragen voor actuele of   specifieke zaken die in de eigen wijk spelen.

Gekwalificeerd Adviesrecht

Het gekwalificeerd adviesrecht  houdt in dat de wijkoverlegplatforms gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van  het wijkoverlegplatform gebeurt.

Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft   ten opzichte van de wijkoverlegplatforms – als wijkoverlegplatforms niet worden geïnformeerd over zaken    die spelen, kunnen ze ook geen advies geven. Het betekent voor de wijkoverlegplatforms dat zij er voor dienen    te zorgen dat de wijkoverlegplatforms een redelijke mate van afspiegeling zijn van de wijk – een signaalfunctie    vervullen.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de wijkoverlegplatforms alleen een adviesfunctie vervullen op onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Daarnaast dient de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan. Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van de wijkoverlegplatforms.

Naast de adviesfunctie van de wijkoverlegplatforms blijven de procedures met betrekking tot inspraak natuurlijk van kracht.

Ontstaan

Medio 1995 is een experiment Wijk- en buurtbeheer gestart. Eerdere pogingen om wijkbewoners actief te betrekken bij het beheer van de wijken waren mislukt door gebrek aan ondersteuning vanuit de gemeente en door het niet (voldoende) kunnen voldoen aan gewekte verwachtingen.

Om dergelijke valkuilen te ontlopen is toen gekozen voor een betere voorbereiding en voor de inzet van een speciaal daarvoor aan te trekken medewerker: de wijk-contactfunctionaris. In september 1995 is daadwerkelijk een begin gemaakt met het werken in en met de wijken. De WOP’s zijn toen opgericht voor de wijken Capelle-West, Schollevaar en ‘s-Gravenland.  In 1996 en 1997 zijn ook de andere WOP’s opgericht. Voor de wijk Fascinatio is er een  zelfstandig WijkOverlegPlatform sinds 2005.

Ville Fleurie

Uw straat, plein of winkelcentrum levendiger maken?  Een toeristische wandeling of looproute van en naar een kenmerkend punt in uw wijk markeren?  Of gewoon een fleuriger uitstraling van uw omgeving creëren?

Een eenvoudige en mooie oplossing is vaak het plaatsen van bloembakken of hanging baskets, ofwel hangende bloemenmanden.  U komt ze vaak tegen in Frankrijk (‘Ville Fleurie’), maar ook in Nederland zie je steeds vaker  dat straten worden opgefleurd door het aankleden met hanging baskets of andere artistieke bloemversiering.

In 2010 besloot het Capelse College dat een deel van het wijkleefbaarheidbudget wordt aangewend voor het opfrissen van de openbare buitenruimte. Bedoeling is dat buurtbewoners samen komen met een plan en de verbetering  door de aanplamt van bloemen en planten ook  met elkaar gaan uitvoeren en onderhouden. Zo draagt jong en oud bij aan een mooie en plezierige leefomgeving in de wijk!

Werkgroepen

Ieder WOP telt een aantal afzonderlijke werkgroepen die specifieke onderwerpen behandelen als :

 • Ouderenbeleid
 • Jongerenbeleid
 • Verkeer en veiligheid
 • Sociale woonomgeving

Meer informatie ?

Mocht u meer informatie over het wijk- en buurtbeheer in Capelle aan den IJssel wensen,  dan kunt u direct contact opnemen met de hiernaast genoemde wijkcoördinatoren.

Zo nodig, brengen zij u dan in direct contact met de juiste persoon van uw eigen WOP-bestuur.

Gemeentehuis van Capelle aan den IJssel Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel.

Het postadres is:

Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Informatiecentrum Gemeentehuis: Telefoon 010 –  2848484

10618 Totaal 3 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons