WOP Schollevaar

Welkom in Schollevaar!

De wijk Schollevaar telt circa 8.000 woningen en vele algemene voorzieningen, zoals het Gezondheidscentrum Spoorlaan, drie woonoorden voor senioren , diverse sportgelegehheden, basis-onderwijsvoorzieningen, winkelcentrum Picasso en enige buurtcentra.

In het hart van de wijk ligt het NS – station en het overdekte winkelcentrum ” Picasso “. Het aantal inwoners in de woonwijk Schollevaar bedroeg 18.400 burgers (ultimo 2020). Door het NS station Schollevaar hebben bewoners een directe verbinding met Rotterdam en Gouda. Dwars door de wijk loopt een busverbinding van lijn 30 van de RET.


NS – station Capelle – Schollevaar

Ontmoet het dagelijks bestuur van WOP Schollevaar

 • Paul van Gink, secretaris met als mail: wop.schollevaar@gmail.com
 • Tom Palms, penningmeester
 • Tineke Straver, algemeen bestuurslid

Correspondentieadres:

WOP Schollevaar,
– Afdeling Team Gebiedsregie,
Rivierweg 111,
2903 AR Capelle aan den IJssel
Email ;Gebiedsregie@capelleaandenijssel.nl

Het dagelijks bestuur WOP Schollevaar komt in principe eenmaal per maand bijeen.
U kunt de bestuursleden benaderen via een email naar het secretariaat van het WOP Schollevaar:
email : wop.schollevaar@gmail.com

Politiebureau voor contact met de drie wijkagenten

Politiebureau Capelle aan den IJssel

Bezoekadres : Slotlaan 119, 2902 AL Capelle a/d IJssel

Postadres : Postbus 70023 , 3000 LD Rotterdam

Telefoon :0900-8844

Openingstijden
Via dit bureau kunt u alleen via een 3D-loket aangifte doen van 8.00 tot 22.00 uur. Maak hiervoor een afspraak op nummer 0900-8844.
Doet u liever aangifte bij een medewerker op het bureau, dat kan op maandag tot en met zondag van 8.00 uur tot 22.00 uur.
Feestdagen gesloten.
Voor het maken van een afspraak belt u ook met 0900-8844.

Openbare bijeenkomsten

WOP Schollevaar organiseert in principe viermaal per jaar een openbare vergadering in de wijk. De vergaderdata van de bijeenkomsten georganiseerd door WOP Schollevaar staan op de website www.capelsewijken.nl aangegeven.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor wijkbewoners en belangstellenden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor een bijeenkomst.
In principe wordt er gedurende een vergadering over actuele ontwikkelingen in de eigen wijk gesproken.
Alle WOP-bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. De exacte vergaderlokatie staat altijd aangegeven op de eerder verzonden uitnodiging. Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Vergaderverslagen 2022

Wilt u komen op de verzendlijst van het verslag? Stuur dan een mail naar wop.schollevaar@gmail.com

Spreekuur voor aanvang bijeenkomst

 • De wijkwethouder van Schollevaar, mw. Ans Hartnagel, houdt voor aanvang van iedere WOP-bijeenkomst spreekuur voor bewoners van Schollevaar. Wilt u daarvan gebruik maken, meldt u zich dan aan via telefoonnummer 010 – 2848232. Het spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats op dezelfde locatie als de WOP vergadering.
 • De opzichter van onderhoud buitenruimte (de heer Jose Middelkoop) is vanaf 19.30 uur aanwezig.
 • Ook de wijkagenten zijn in principe aanwezig. Wilt u hen even onder vier ogen spreken, dan kan dat. Dit hoeft u niet van tevoren te melden. De drie wijkagenten en hun aandachtgebied in Schollevaar (2022/2023) zijn:Ieder spreekuur begint om 19.30 uur, een half uur voor aanvang van iedere WOP bijeenkomst.

Wijkleefbaarheidsbudget

WOP Schollevaar stimuleert bewoners van Schollevaar om elkaar vaker te ontmoeten en meer persoonlijk contact met elkaar te onderhouden. Dat kan door bijvoorbeeld door samen een straatspeeldag of buurtbarbeque te organiseren of gezamenlijk de openbare buitenruimte in de eigen buurt te verbeteren.

Voor het organiseren van activiteiten voor en door bewoners heeft het Wijkoverlegplatform (WOP) Schollevaar een bedrag beschikbaar. Het door de gemeente aan de wijk Schollevaar toegekende wijkleefbaarheidsbudget bedraagt circa 60.000 euro per jaar.

Wilt u in uw directe omgeving zelf of met buurtbewoners activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage door WOP Schollevaar. Zie ook de website www.maakcapelle.nl

Aanvragen budget

Gedurende het gehele jaar ondersteunt WOP Schollevaar allerlei activiteiten in eigen buurt of straat.
Wilt u in aanmerkingen komen voor een financiële bijdrage? Neem dan vooraf contact op met het WOP Schollevaar. Dat kan door het sturen van een email.

Het aanvragen van geld uit het Wijkbudget Schollevaar verloopt altijd via de website www.maakcapelle.nl .
Op deze website kunt u zich binnen een paar minuten eenvoudig en snel eenmalig registreren. Daarna kunt u uw aanvraag elektronisch indienen. Na ontvangst van uw verzoek neemt het WOP-bestuur in voorkomende gevallen contact met u op en kent een toelage toe.

Ontwikkeling van de wijk

Begin van 1970 ontwikkelde de toenmalige groeigemeente Capelle aan den IJssel de nieuwbouwwijk “Schollevaar”. De wijk was voorbestemd als overloopgebied voor het woningtekort in het naburige Rotterdam. In een paar jaar tijd moesten circa 6.500 woningen uit de grond worden gestampt.
Schollevaar is in geest van de toenmalige tijd door de stedebouwkundigen ontworpen als Bloemkoolbouw : er mocht zo weinig mogelijk doorgaand autoverkeer in de wijk zijn, automobilisten worden omgeleid maar fietsers en voetgangers kregen de hoogste prioriteit. Schollevaar is daardoor in latere jaren voor vele bezoekers van de wijk een groot doolhof gebleken.

Omdat de huizen van de wijk is gebouwd op een zandplaat, met zand verkregen uit de Zevenhuizerplas, is de wijkin de loop der jaren weining gevoelig gebleken voor verzakkingen,, dit in vergelijking tot bijvoorbeeld de wijken Schenkel en Oostgaarde. Toch is de gemeente vanaf 1990 regelmatig bezig om delen en buurten van de wijk te renoveren. Verzakkingen van de straat, het verbeteren van regenwaterafvoer via het riool en aanpassingen in leidingen van de stadsverwarming maken ophogingen noodzakelijk. In dergelijke gevallen worden bewoners in die buurten maandelang geconfronteerd met afsluitigen en wegopbrekingen. Ter verhoging van de verkeersveiligheid op de Burgemeester Van Dijklaan (te hoge snelheid automobilisten) is op deze weg in 2021 een aanvang gemaakt met de bouw van twee grote verkeersrotondes.

Begrenzing van de wijk

Aan de westzijde van de wijk ligt de Kanaalweg met een (fiets)aansluiting naar de woonwijk Capelle – Schenkel met diverse openbare sportvelden (voor voetbal en softbal) en de Sporthal Schenkel.

Iets verderop, aan de overzijde van de Capelseweg vindt u gebouw “De Schenkelstee ” thuisbasis voor de lokaal zeer succesvolle Capelse Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht” (EMM).

Stadsdeelpark Schollebos

Aan de oost-zijde van de woonwijk Schollevaar werd door planologen mede voorzien in de aanleg van een mooi stadsdeelpark ” Het Schollebos”. Het stadsdeelpark is aangelegd in 1978 en in de loop der jaar heeft het park zich ontwikkeld tot een echt bos met diverse attracties voor de bezoeker, waaronder een grote speelweide voor grootschalige evenementen, ruiter- en wandelpaden, een visvijver, kinderspeeltuigen, een pannenkoekenhuis en het avonturenbos Ravottia. Het Schollebos scheidt de woonwijk Schollevaar van de andere Capelse wijken. In het zuiden sluit het parkgebied aan op de golfbaan van Golf & Country Club Capelle a/d IJssel.

Dit park is in de loop der jaren sterk uitgegroeid tot een heus recreatiegebied, met bijzondere waterpartijen (o.a. De Nieuwerkerkse Tocht) en veel vrije fiets- en wandelpaden alsmede het Pannenkoekhuis Schollebos.
Al wandelend door het bos, komt u dikwijls ruiters met hun paarden en pony’s tegen, maar ook skeelers, wandelaars en fietsers. Op zaterdag- en zondagochtend trainen de baasjes van de hondenclub(s) met hun honden voor de diverse diploma’s ! Het Schollebos gaat binnenkort op de schop.

Onderhoud van het park

Door jarenlange achterstand in het onderhoud en natuurbeheer dreigen vele bomen te sneuvelen. Ook de hoge waterstand in sommige gedeelten van het park dwingt tot aanvullende maatregelen. Gelukkig heeft het Capelse College in 2019 de problemen onderkend en aanvullend budget toegekend voor een ‘groene’ aanpak van bomen en planten in het Schollebos..
In 2021 is een bewonersinitiatief ” Vrienden van het Schollebos “ welke groep in samenwerking met de abmtenaren van de gemeente een aantal verbeteracties heeft opgesteld en uitgewerkt.

Richting de woonwijk Capelle Oostgaarde wordt aangesloten op het waterrijke recreatiegebied Hitland en de mooie oevers van de rivier De IJssel. Meer dichterbij vindt u ” De Schenkelse Manege “, alsmede ” De Capelse Golf en Countryclub ” met een schitterende golfbaan van 18 holes.

Openbare Infrastructuur

De spoorlijn Rotterdam – Utrecht loopt sinds 1968 dwars door de wijk heen. Bij het ontwerp van de wijk moest hierdoor een strook van 50 tot 75 meter grond onbebouwd blijven. De planologen besloten hierdoor, de voornaamste ontsluitings-weg Burgemeester Van Dijklaan parallel aan de spoorlijn te realiseren.
In een later stadium werd ontsluiting gemaakt naar de Hoofdweg richting Nieuwerkerk aan den IJssel.

Woonmall Alexandrium

Aan de westzijde van Het Schollebos ligt de Capelseweg, de drukke verbindingsweg tussen Capelle aan den IJssel en Rotterdam Ommoord. Het is in Nederland zeer bekende koopcentrum Woonmall Alexandrium III en de rijksweg Rotterdam – Utrecht (A20). De bouw van de eerste kavels koopwoningen startte vanaf de Capelseweg en trok richting oost naar de grens met buurtgemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan de oost-zijde wordt de woonwijk ingesloten door de spoorlijn Rotterdam – Gouda – Utrecht en het Hoofdweg-gebied. Het Hoofdweg-gebied is met name bestemd voor de vestiging van kantoren en lichte industrie.

Drooglegging polder

Al lang voordat de eerste bewoners aan de Rondedans en de Waaierdans kwamen, woonden er in het Schinkelveen, aan wat toen de Schinkeldijk heette, al mensen. Dit gebied lag drie tot vier meter hoger dan nu en is met de drooglegging vlak gemaakt. Kort voor de drooglegging woonden er alleen nog wat vissers en jagers die naar de Kanaalweg vertrokken om daar opnieuw te beginnen. In 1822 stonden er nog 11 huizen, 2 bouwvallige huizen, een brandspuithuisje, 15 turfschuren, 2 andere schuren en 51 lege huizen.

De drooglegging van het plassengebied is in 1874 afgerond. Toen is ook de polder Prins Alexander ontstaan. Het eiland Schollevaar is overgebleven van het afgraven van de “IJsselmeerpolder” in 1634. Dit IJsselmeer was een van de weinige natuurlijke plassen die in verbinding hebben gestaan met de Hollandsche IJssel.

Eiland..

Het eiland was een bekende broedplaats voor eenden, roerdompen, reigers, lepelaars en aalscholvers.
In de volksmond heette het eiland het Reigerbos. Het eiland was alleen toegankelijk via de boerderij van de pachter. Op Hemelvaartsdag werd op het eiland het “schollevaarschudden” gehouden, waarbij de jonge vogels uit de nesten werden geschud om verkocht te worden in de steden. Het is merkwaardig dat een groot deel van de wijk Schollevaar is gebouwd op de landerijen van de boerderij De Zevenkamp en het rond 1870 verdwenen eiland Schollevaar, dat in het plassengebied lag waar nu de wijk Zevenkamp is. Dit wekt de indruk dat er sprake is van een naamsverwisseling.

Boerderij De Zevenkamp

De boerderij De Zevenkamp stond aan de Schollevaartseweg, dichtbij de huidige Erasmustuin. De boerderij was de grootste in de polder en is in 1874 gesticht door Pieter Dirk Klei, een kleinzoon van de eerste burgemeester van Capelle. Hij was een invloedrijk man, want hij was notaris, rentmeester, schout van de polder en voorzitter van het bestuur van de polder Prins Alexander. Het was ook een vermogend man. De naam van de boerderij is ontleend aan de oppervlakte van de landerijen van 77 hectare, 77 are en 77 centiare. De grond is verkocht voor 77.777,77 gulden. De boerdij is verpacht aan de familie Van der Dussen, die de boerderij heeft gepacht totdat de woonwijk is gerealiseerd.

In de aanloopfase van de totstandkoming van de wijken Schollevaar en Zevenkamp in de zestiger jaren waren er nogal wat mensen die grote twijfels hadden over Schollevaar.

In een speech ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis is gezegd dat Schollevaar ruimte zou kunnen bieden aan ongeveer 6000 woningen en zo’n 20.000 inwoners. Gedacht werd, dat Schollevaar en Zevenkamp veel hoogbouw zouden krijgen, zoals ook in Oostgaarde was gepland. Men dacht dus een soort Bijlmermeer te bouwen. De heer Derksen heeft hevig geprotesteerd tegen de hoogbouw, met als gevolg dat de hoogbouw beperkt is gebleven tot de huidige ‘Chinese Muur’.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Schollevaar tegen Oostgaarde aangebouwd zou worden. Hiervoor was de Couwenhoekseweg al aangelegd, vanaf de dijk naar de rijksweg. Die plannen zijn niet doorgegaan, waardoor het Schollebos er is gekomen en het landelijke karakter van de ‘s-Gravenweg behouden is gebleven. Er is dus een groene as gekomen vanaf de Kralingse Plassen naar het recreatiegebied Hitland.

Opgespoten land

De grond die aangekocht moest worden heeft een investering van ca 2,5 miljoen gulden gevergd. Het opspuiten van het totale gebied met zand opgezogen uit de huidige ‘Zevenhuizerplas’ heeft ook nog eens miljoenen gekost. Het opspuiten blijkt achteraf een goede investering, want de grond zakt bijna niet, dit in tegenstelling tot Oostgaarde.

Door deze hoge kosten en de dure aanleg van een stadsverwarmingsnet in de wijk werd Schollevaar in de volksmond al snel de ‘miljoenenwijk’ genoemd. In Zevenkamp, dat toen bij Capelle hoorde, zouden ongeveer 6500 woningen gebouwd worden voor circa 22.000 inwoners. De ligging van de wijken ten opzichte van de spoorlijn en de autoweg vond men zeer gunstig, te meer doordat de NS al in 1967 een station zou openen in Alexanderpolder. Het station in Schollevaar is er pas in 1981 gekomen.

Groeikern 1976

In 1976 werd Capelle aan den IJssel aangewezen als groeikern. Vanaf dat moment is er veel haast gemaakt met de bouwplannen voor Schollevaar, dat in zes tot zeven jaar volgebouwd moest worden. Voor stedenbouwers was dit een gouden tijd. De eerste paal is in 1977 geslagen. Niet iedereen was enthousiast over de bouwplannen. Dat blijkt uit stukken waarin gesproken wordt over “bloemkoolplannen”, “woningen van de truttigheid”, enzovoort. Uiteindelijk is Schollevaar toch een prachtige wijk geworden met veel mooie woningen.

In 1978 is de wijk Zevenkamp overgedragen aan Rotterdam. Op dat moment was het alleen nog een stuk opgespoten land. In dezelfde tijd heeft Zevenhuizen ook een stuk grond aan de gemeente Rotterdam afgestaan en is daarvoor afgescheept met een afkoopsom en Capelle kreeg een terrein terug met verontreinigd havenslib. In dat gebied is nu het bedrijventerrein ‘Rivium’ gebouwd en waar Fascinatio wordt gerealiseerd. De politiek heeft zich hierover veel zorgen gemaakt.

Toen er in 1978 een financieel debacle dreigde voor de gemeente, moest er worden bezuinigd. Voor Schollevaar had dit tot gevolg dat er meer woningen gebouwd moesten worden. Hiervoor is de ‘terpgedachte’ gelanceerd, waardoor de grond dubbel gebruikt zou kunnen worden, zoals bij De Terp in Oostgaarde. De toenmalige Woningbouwcorporatie Wostika was het hiermee niet eens, maar de gemeente heeft doorgezet. Nadat de parkeerdekken waren gebouwd, rees de vraag wie ze zou moeten onderhouden. Door ze deels aan te wijzen als openbaar gebied, kwam het onderhoud voor rekening van de gemeente.

De ‘terpgedachte’ heeft er zelfs voor gezorgd dat de gemeente iets verdiend heeft aan deze wijk. De verschillende projecten volgden snel op elkaar. De burgemeester kreeg het in die tijd regelmatig voor elkaar hoogwaardigheidsbekleders als de commissaris van de Koningin en ministers naar Capelle te halen om eerste palen te slaan of openingen te verrichten.

Er werden zo’n 2500 woningen per jaar gebouwd. Die snelle bouw zorgde ervoor dat er niet voldoende bouwkundig toezicht was. De kwaliteit van de opgeleverde woningen liet daardoor wel eens te wensen over, waardoor daken en tuinhuisjes wegwaaiden.

Een probleem bij de ontwikkeling van de de wijk is de huidige spoorlijn geweest. Hier moest een strook van 50 tot 100 meter vrijgehouden worden ten behoeve van eventuele verbreding van het spoor in de toekomst. Om die reden is de Burgemeester Van Dijklaan aangelegd. De spoorlijn is in de plaats gekomen van de oude spoorlijn naar Utrecht. Die spoorlijn lag op de plaats waar nu de Abram van Rijckevorselweg ligt.

Actieve bewoners

De wijk kent een aantal zeer actieve buurtverenigingen, die haast wekelijks een groot aantal activiteiten organiseren.

Buurtcentrum ‘t Klavier en het wijkcentrum aan de Maria Danneelserf bieden eenieder veel keus ! Verder is er een kindvriendelijke speeltuinvereniging Het Rollebollebos, een dependance van De Capelse Muziekschool en er zijn vele sportvereningingen actief !

In het park Schollebos worden s’zomers regelmatig feestelijke activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse Midzomerfestival een openlucht festival met voornamelijk Klassieke Muziek . Ook worden in het park diverse hardloopwedstrijden georganiseerd met als hoogepunt de inmiddels wereldwijd beroemde Zuiderster-prestatieloop “, alsmede de jaarlijkse “Schollebos Loop” een sportieve sponsorloop met een financiele bijdrage aan het goede doel. Daarnaast diverse lokale sport-evenementen van plaatselijke sportverenigingen, scholen en lokale scoutinggroepen.

Planologie

De infrastructuur van Schollevaar is de zogenaamde ‘bloemkoolstructuur”; de toegangswegen tot de ‘bloemkolen’ komen alle uit op de Burgemeester Van Dijklaan en het is niet mogelijk met de auto rechtstreeks van de ene naar de andere ‘bloemkool’ te rijden. Hiermee wordt sluipverkeer voorkomen. De Hoofdweg was vroeger een smalle weg, vol met kuilen. Een aardige anekdote is de volgende : De busmaatschappij die in 1926 de verbinding met Gouda onderhield, schreef in dat jaar een brief aan het polderbestuur met het verzoek de bochten wat breder te maken, want de bus moest twee maal steken om de bocht te kunnen nemen. Met de brede asfaltweg van nu kan men zich dat haast niet voorstellen.

De oostelijke randweg is er, ondanks veel protesten, toch gekomen. In de periode van het slaan van de eerste paal is de naam “Schollevaart” veranderd in “Schollevaar”. Het is niet bekend hoe de “t” in de naam is gekomen, want de oorspronkelijke naam is afgeleid van het eiland Schollevaar in het plassengebied. Het toenmalige gemeenteraadslid Derksen heeft zich in de gemeenteraad sterk gemaakt voor de naamwijziging.

Er was veel strijd tussen de gemeente en de toenmalige woningbouwcorporatie WoningPartners. WoningPartners was van mening dat de eerste paal geslagen moest worden door bestuursleden van de voormalige woningsstichting Wostika. Het Capelse gemeentebestuur vond dat dit door minister Gruyters gedaan moest worden. Het gevolg van dit conflict was dat het bestuur van Wostika niet aanwezig wilde zijn bij het slaan van de eerste paal voor de eigen woningen. De zaak is in der minne geschikt en het bestuur is aarzelend aanwezig geweest bij het slaan van de paal.

Er is meer gekibbel geweest tussen de gemeente en Wostika, bijvoorbeeld over locatiesubsidies en de grondprijs voor vrijesectorwoningen. Uit stukken blijkt dat de aannemers soms absurd hoge prijzen berekenden en onderling prijsafspraken maakten. Tegen het einde van 1978 kwamen de eerste bewoners naar Schollevaar aan de Rondedans. Er waren op dat moment nog geen straten, zodat bij de verhuizing de mensen tot aan de oren onder de modder zaten.

Aanleg stadsverwarming Schollevaar anno 1988
Op 15 november 1978 heeft minister Van Aardenne de stadsverwarming in gebruik gesteld. De bewoners waren niet blij met de stadsverwarming, want die was erg duur. Er zijn veel conflicten geweest over de stadsverwarming en het heeft tot 1990 geduurd voordat de oplossing gevonden is dat het GEB 10 miljoen gulden zou terugbetalen aan de gemeente. Het is niet duidelijk of dat geld ook ontvangen is.

* Met dank aan Paul Weijling
* Met dank aan de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC)

www.maakcapelle.nl

De wijk Schollevaar wordt omsloten door de gemeente Rotterdam – Alexanderpolder en Zevenkamp en door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de wijken Capelle – Oostgaarde en Capelle – Schenkel. Het bedrijvengebied ligt op een steenworp afstand van de rijksweg Rotterdam – Gouda (A20)

De wijk Schollevaar telt eind 2022:

 • circa 22.400 wijkbewoners;
 • circa 8.000 huur- en koopwoningen;
 • diverse algemene voorzieningen;
 • het gezondheidscentrum Spoorlaan;
 • drie woonintellingen voor senioren;
 • diverse sport-gelegenheden;
 • meerdere basisscholen;
 • Een eigen NS station;
 • winkelcentrum Picasso Passage,
 • buurtvoorzieningen en buurtcentra;

Sociaal Wijkteam Schollevaar

De zorgorganisatie Welzijn Capelle werkt met bewoners, voor bewoners en door bewoners. Samen werken zij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van burgers. De vier multidisciplinaire sociaal wijkteams bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker, een ouderencoach, een vrijwilligers-coördinator en een wijkverpleegkundige.

De wijkteams voeren de welzijnsopdracht van de gemeente Capelle uit. Daarbij zijn de buurtcoaches erg belangrijk. Zij gaan het gesprek aan met bewoners en horen en zien veel. Buurtcoaches functioneren als de spin in het welzijnsweb.
Zij zorgen voor stabiliteit en continuïteit in het uitvoeren van onze opdracht. Het zijn kanjers in netwerken en het aan elkaar koppelen van initiatieven.”
Bereikbaarheid

De buurtcoaches zijn veel op straat te vinden. Daarom zijn zij vooral telefonisch bereikbaar.
Een veilige wijk
In Schollevaar houden de wijkbewoners het graag schoon, gezond, rustig en veilig ! Helpt u daar graag aan mee s.v.p. !
In Schollevaar zijn meerdere buurtagenten werkzaam. De buurtagent is te bereiken via het algemene telefoonnummer 0900 – 8844 (lokaal tarief)

Gezondheidscentrum Spoorlaan 20


Het gezondheidscentrum aan de Spoorlaan biedt huisvesting aan een aantal (para) medische praktijken en een apotheek.

Wijkwinkel Schollevaar

De wijkwinkel Schollevaar is gevestigd op de begane grond van het Huis van de Wijk Schollevaar aan het Stationsplein, op loopafstand van NS station Schollevaar en het winkelcentrum.

Waarvoor kunt u terecht bij Wijkwinkel Schollevaar?

 • Hulp bij het invullen van formulieren (Bijv.: aanvraag huursubsidie, belastingteruggaven, formulieren voor sociale verzekeringsuitkeringen en formulieren voor betalingsmoeilijkheden)
 • Informatie over voorzieningen en activiteiten
 • Vragen of problemen rond het ouder worden
 • Vragen of problemen in en rond het gezin
 • Wanneer u niet weet waar u heen moet met uw vragen
 • Ook voor het afhalen van plasticafvalzakken kunt u bij ons terecht
 • Daarnaast bent u altijd welkom voor een praatje en een kopje koffie of thee.
4425 Totaal 5 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons