Gekwalificeerd Adviesrecht

Het gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat de wijkoverlegplatforms gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van het wijkoverlegplatform gebeurt.

Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van de wijkoverlegplatforms, immers, als wijkoverlegplatforms niet worden geÔnformeerd over zaken die spelen, kunnen ze ook geen advies geven. Het betekent voor de wijkoverlegplatforms dat zij er voor dienen te zorgen dat de wijkoverlegplatforms een redelijke mate van afspiegeling zijn van de wijk - een signaalfunctie vervullen.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de wijkoverlegplatforms alleen een adviesfunctie vervullen op onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Daarnaast dient de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan. Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van de wijkoverlegplatforms.

Naast de adviesfunctie van de wijkoverlegplatforms blijven de procedures met betrekking tot inspraak natuurlijk van kracht.

Het gekwalificeerd adviesrecht bestaat uit twee onderdelen, namelijk het ongevraagde gekwalificeerde adviesrecht en het gevraagde gekwalificeerde adviesrecht.

 • Ongevraagd gekwalificeerd adviesrecht.

  De wijkoverlegplatforms kunnen het gemeentebestuur ongevraagd advies geven over alle onderwerpen zolang het maar over de wijk gaat. Een advies dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het beleid om binnen vier weken te reageren op brieven van burgers en instellingen (Het Burgerhandvest) is ook hier van toepassing.

 • Gevraagde gekwalificeerd adviesrecht.

  Het gevraagde gekwalificeerde advies ligt wat ingewikkelder. Wat willen en kunnen de wijkoverlegplatforms en wat wil en kan de gemeente. Hier komt veel nadrukkelijker de actieve informatieplicht van de gemeente om de hoek kijken. Daarnaast dient zoals gezegd de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan, mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van de wijkoverlegplatforms. Ook zal duidelijk zijn dat zaken waarvoor een wettelijke verplichting voor de gemeente geldt buiten het gevraagde gekwalificeerde adviesrecht vallen.

Om uit te proberen hoe een en ander in de praktijk werkt, is met het gevraagd gekwalificeerd adviesrecht te beginnen bij een deel van de producten die vallen onder de afdeling Beheer. De reden dat gekozen is voor de producten van de afdeling Beheer is dat deze dicht bij de belevingswereld van de bewoners staan en dat de afdeling Beheer positief staat tegenover deze werkwijze.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om ook voor de producten van andere afdelingen gebruik te maken van dit instrument. Ten aanzien van de termijnen zullen per product nadere afspraken worden gemaakt o.a. zoveel mogelijk rekening houdend met de vergadercyclus van de wijkoverlegplatforms.

  Gedacht is aan de volgende producten:

 1. Hondenuitlaadzones
 2. Speelplaatsenbeleid op wijkniveau
 3. Onderhoudsplannen per wijk
 4. Glascontainers
 5. Locaties
 6. Straatmeubilair
 7. Straatvegen.

 • Hondenuitlaadzones.

  Recent zijn in de WOP-vergaderingen de hondenuitlaatzones besproken. In september 2012 zijn de uitlaadzones definitief vastgesteld. De gemeente verplicht zich de wijkoverlegplatforms om advies te vragen als na 1 jaar het beleid wordt geŽvalueerd.

 • Speelplaatsenbeleid op wijkniveau.

  Op dit moment is de gemeente bezig een herijking te maken van het speelplaatsenbeleid. Er komt een nieuwe prioritering op basis van de verschillende leeftijdscategorieŽn in de wijk. Deze herijking kan leiden tot het weghalen, het renoveren of aanleggen van nieuwe speelplaatsen. Aan het wijkoverlegplatform zal hierover advies worden gevraagd. De herinrichting van speelplaatsen zal zoals gebruikelijk met de buurten worden besproken.

 • Onderhoudsplannen groen per wijk.

  De onderhoudsplannen van het groen zullen voor advies aan de wijkoverlegplatforms worden voorgelegd. De wijkoverlegplatfoms zullen worden gevraagd de prioritering aan te geven.

 • Glascontainers, prullenbakken en straatmeubilair.

  Over het beleid op wijkniveau ten aanzien van de locaties en de aantallen zullen de wijkoverlegplatforms om advies worden gevraagd.

 • Straatvegen.

  Het jaarprogramma vegen zal worden voorgelegd aan de wijkoverlegplatforms. De wijkoverlegplatforms zullen worden gevraagd de prioritering aan te geven. Wij stellen u voor ťťn jaar ervaring op te doen en dan te bekijken of de voorgestelde werkwijze werkzaam is en mogelijk kan worden uitgebreid naar producten van andere afdelingen.

Samenvattend:

Algemeen:

 1. De kwaliteit van het besluitvormingsproces staat voorop. Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces ontstaan;
 2. De WOP's mogen niet overbelast worden;
 3. Inspraakprocedures en gekwalificeerd adviesrecht kunnen naast elkaar lopen;
 4. Op wettelijke regelingen is geen (gekwalificeerd) adviesrecht van toepassing, tenzij er verschillende wijzen van uitvoering mogelijk zijn.

Voor de wijkoverlegplatforms:

 1. Het staat de WOP's vrij ongevraagd advies te geven over zaken die zich afspelen op wijkniveau;
 2. WOP's moeten ervoor zorgen dat zij een afspiegeling vormen van de wijk;
 3. Het advies moet schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd zijn.

Voor de gemeente:

 1. De gemeente vraagt advies op de vooraf overeengekomen producten op wijkniveau;
 2. De gemeente gunt de WOP's een redelijke termijn om het advies op te stellen;
 3. Beantwoording van het advies van het WOP vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het advies;
 4. Het gemeentebestuur geeft gemotiveerd aan wat zij met het advies doet;
 5. Het gemeentebestuur heeft een actieve informatieplicht t.o.v. de WOP's; Deze actieve informatieplicht betreft de ontwikkelingen rond alle gemeentelijke producten op wijkniveau.